پارسی | English
راهنمای انبارش محصولات

دستورالعمل نحوه چیدمان اوراق نئوپان و MDF در انبار جهت پیشگیری از تابدار شدن اوراق به شرح زیر می باشد:

1- بهترین حالت چیدمان افقی اوراق، قرارگیری آنها برروی 6 عدد چهارتراش (x7cmx10cmعرض ورق) بر روی زمین مسطح مطابق تصویر زیر است.

 

2- حالت دوم چیدمان مناسب اوراق، فاقد قوس، درون قفسه و مطابق تصویر زیر است.