پارسی | English

(آرشیو ماه اسفند 1394)

26
سال نو مبارک
چکیده:    سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام  سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش  اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام