پارسی | English
26

سال نو مبارک

سال نو مبارک

 

 سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
 سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش  اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

 

  • سال نو مبارک